Regulamin sklepu internetowego

 

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.fioccoKids.pl, w szczególności warunków technicznych świadczenia Usług przez Sklep internetowy oraz dokonywania za jego pośrednictwem zakupów Towarów, ich dostarczania Klientowi, dokonywania płatności za zamówione Towary oraz rozwiązania i odstąpienia od umowy.


§ 2

Następujące terminy w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
1. Sprzedający– Fiocco sp. z o.o. z siedzibą Kościanie, przy ul Gostyńskiej 89, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451311, kapitał zakładowy: 6.000,00 zł, NIP 6981836208, REGON 302352426
2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług przez Sklep.
3. Sklep internetowy/Sklep – internetowa platforma handlowa umieszczona pod adresem http://fioccokids.pl
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu internetowego.
5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klientów w celu realizacji umowy z Klientem zawartej za pośrednictwem Sklepu.
7. Towary – wszelkie składniki materialne wystawione przez Sprzedającego w Sklepie, będące lub mogące być przedmiotem zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem umowy sprzedaży.
8. Formularz Zamówień- formularz, za pośrednictwem którego Klient wybiera Towary do zakupu.


§ 3

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego przez Klientów niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz dostęp urządzenia (komputer, laptop, ipad, telefon i inne), na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 12.0, Google Chrome w wersji 53.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 49.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami trzem wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Klient korzysta w celu korzystania z Usług Sklepu internetowego powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 23.0 lub nowszej. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.
2. W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików.

 
§ 4

1. Klient nie może w ramach korzystania ze Sklepu internetowego i jego Usług dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć
na prawidłowe działanie Sklepu internetowego.
2. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

 
§ 5

1. Zawarcie umowy między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza Zamówień znajdującego się w Sklepie, po wykonaniu kolejnych etapów realizacji Zamówienia.
2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie itp) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (automatycznie) potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 6 ust.6 Regulaminu z treścią umowy. Treść umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 
§ 6

1. Informacje o Towarach oraz usługach dostępnych w ofercie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Aby złożyć zamówienie Klient powinien wybrać Towar, w tym powinien wybrać żądane cechy wybranego Towaru (np. kolor, rozmiar itp.) i wybrać polecenie „dodaj do koszyka” następnie powrócić
do wybierania kolejnych Towarów poprzez wybranie polecenia „Kontynuuj zakupy” albo przejść do finalizacji zamówienia poprzez wybór polecenia „Finalizuj zakupy”.
3. Klient w celu finalizacji zamówienia dokonuje rejestracji w sklepie, podając adres email oraz unikalne hasło.
4. Klient w celu realizacji umowy powinien podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres do wysyłki: kod pocztowy, miasto, ulicę oraz numer domu i mieszkania i/lub jeśli chciałby otrzymać fakturę VAT powinien wybrać opcję „Faktura”.
5. W celu realizacji zamówienia Klient powinien zaakceptować regulamin Sklepu internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym do realizacji zamówień Klienta.
6. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów. Wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie złożonego przez Klienta zamówienia
na adres e-mail podany przez Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Klienta i chwilę zawarcia umowy.
7. Po wyborze polecenia „Płatność”, Klient wpłaca wartość ceny za pośrednictwem agenta rozliczeniowego lub bezpośrednio na wskazany na stronie www rachunek bankowy Sprzedającego.
8. W przypadku niedostępności Towaru zamówionego przez Klienta lub niemożności realizacji zamówienia w terminie wskazanym w zamówieniu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną – poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Klienta adres e-mail. Klient może anulować zamówienie w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, które stanowi odstąpienie od umowy.
9. Klient może dokonać zmian w zamówieniu, w tym zrezygnować z całości lub części zamówienia, dokonać zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze.
10. W sytuacji opisanej w ust. 8, jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony Towar, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 12.
11. Sprzedający oświadcza, iż Towary są nowe, bez wad, wykonywane na zamówienie Sprzedającego z długim okresem oczekiwania, w związku z czym istnieją pojedyncze sztuki danego Towaru tylko
w podanych w Sklepie rozmiarach i kolorach.  


§ 7

1. Klient może uzyskać informację o statusie zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczonego na Stronach sklepu internetowego w zakładce
„kontakt z nami”.
2. Zmiany w zamówieniu mogą być wprowadzane poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczonego na Stronach sklepu internetowego w zakładce „kontakt z nami”.
3. Zmiany zlecane w inny sposób niż wskazany powyżej będą dokonywane po zweryfikowaniu Klienta jako osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub też pełnomocnika osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która złożyła dane zamówienie, przy czym weryfikacja nastąpi poprzez żądanie skanu dowodu tożsamości takiej osoby w zakresie danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy w Sklepie.
4. Zmiana zamówienia zostanie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
5. W przypadku zmiany złożonego zamówienia w całości lub w części, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności, z tym że w przypadku zmiany zamówienia w części zwrotowi podlega odpowiednia część należności. Zwrot zostanie dokonany na warunkach wskazanych w § 12.

 
§ 8

1. Jeżeli Towar ma być dostarczony na terenie Polski Klient może dokonać zapłaty za zamówiony Towar w następujący sposób:
a) przelewem bankowym na konto Sprzedającego.
b) za pośrednictwem agenta rozliczeniowego,jeśli jest taka możliwość
2. W przypadku zapłaty za zamówiony Towar w sposób określony w ust. 1 pkt b) Klient powinien dokonać zapłaty niezwłocznie po otrzymaniu od Sprzedającego potwierdzenia zamówienia.
3. W przypadku przesyłek poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wartość dostawy zostanie wyliczona na podstawie danych przekazanych przez Klienta za pośrednictwem „kontakt z nami”, co do kraju dostawy oraz po ustaleniu wartości przesyłki przez przewoźnika. Wartość dostawy zostanie podana Klientowi przed zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem.

 
§ 9

Towar może być dostarczony w następujący sposób:
Przesyłka kurierska pod wskazany w Formularzu Zamówienia przez Klienta adres.

 
§ 10

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych
w § 10 ust. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
a) pisemnie na adres spółki.
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@fioccokids.pl;
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
(1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych
od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy , zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres spółki.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Towar nie może nosić śladów użytkowania i musi posiadać wszystkie metki i oznakowania.
9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 
§ 11

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego Towaru/Towarów (kopia paragonu, potwierdzenie przelewu
z rachunku bankowego, etc.). do Sprzedającego na adres wskazany w § 10 ust.1 a) i opisem reklamacji. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy.
6. Rękojmia zostaje wyłączona co do Klienta nabywającego Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem)

 
§ 12

1. Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:
a) odstąpienia przez Klienta od umowy (zwrotu Towaru),
b) wycofania zamówienia w całości lub w części,
c) uznania rękojmi i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy.
2. Należność zostanie zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy Klienta.
3. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
4. Jeżeli płatność za zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności.
5. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przyczyną zwrotu należności.

 
§ 13

1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
2.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25
ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
2.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.),
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 
§14

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Fiocco sp. z o.o., ul. Gostyńska 89 w Kościanie, KRS 0000451311, NIP 6981836208,
2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Formularzu Zamówienia.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, zmiany, uzupełniania, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania.
4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.

 
§15

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
2.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, za uprzednim 7 dniowym powiadomieniem Klienta.
2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
2.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   

Załącznik 1 - Formularz odstąpienia od umowy


Compare